COMPANY PROFILE G L O B E E X P R E S S C O. , L T D. คลิก..
รถกระบะ
รถ 6 ล้อ
ระบบ GPS

บริษัท โกลบ เอ็กซ์เพรส จำกัด

มุ่งมั่น
คุณภาพ
รวดเร็ว
บริษัท โกลบ เอ็กซ์เพรส จำกัด ดำเนินกิจการด้านงานบริการ ขนส่งสินค้า มีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มพูนคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีบริการ รถ 4 ล้อตู้ทึบ และ รถ 6 ล้อตู้ทึบ ให้บริการแก่ลูกค้าโดยยึดหลักการให้ เกิดการทำงานคุณภาพสูงสุด บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้โอกาสเราได้เป็น ส่วนหนึ่งในการขนส่งสินค้าของท่าน เพราะบริการคืองานของเรา
G L O B E E X P R E S S C O. , L T D.

OUR

PORTFOLIO

OUR

CUSTOMERS